Logo | Artlines Permanente Make-Up & Tattoos Waddinxveen

Algemene Voorwaarden 

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Artlines Permanente Make-Up en een cliënt waarop Artlines Permanente Make-Up deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Artlines Permanente Make-Up

Artlines Permanente Make-Up zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Artlines Permanente Make-Up zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Artlines Permanente Make-Up telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Artlines Permanente Make-Up het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in Artlines Permanente Make-Upkomt, mag Artlines Permanente Make-Up de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in Artlines Permanente Make-Upkomt, behoudt Artlines Permanente Make-Up zich het recht voor om de afspraak te annuleren. Artlines Permanente Make-Up moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Artlines Permanente Make-Up.

4. Betaling

Artlines Permanente Make-Up vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in haar behandelruimte. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Artlines Permanente Make-Up vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de behandelruimte.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Artlines Permanente Make-Up vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het Artlines Permanente Make-Up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Artlines Permanente Make-Up neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van Artlines Permanente Make-Up. Artlines Permanente Make-Up behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artlines Permanente Make-Up zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De gegevens van de cliënt bewaren wij in ons klantenbestand en op papier. Alleen na toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

6. Geheimhouding

Artlines Permanente Make-Up is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Artlines Permanente Make-Up verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Artlines Permanente Make-Up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Artlines Permanente Make-Up is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artlines Permanente Make-Up is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Artlines Permanente Make-Up.

8. Beschadiging & diefstal

Artlines Permanente Make-Up heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Artlines Permanente Make-Up meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Artlines Permanente Make-Up en de behandelende specialist.

Artlines Permanente Make-Up moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Artlines Permanente Make-Up de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in Artlines Permanente Make-Up behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Artlines Permanente Make-Up het recht de cliënt de toegang tot Artlines Permanente Make-Up te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Artlines Permanente Make-Up en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

KvK 64849880
BTW NL001968693B50

Artlines & Social Media

Artlines

&

Social Media